Strona Główna · Galeria · Artykuły · Nowości · Kontakt · Szukaj · 22.02.2019 02:01
Odwołanie od decyzji WKZ dot. Otoczenia Willi Grüneberga z 18.01.2012r
Pisma
Szczecin, dnia14 lutego 2012


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
00-71 Warszawa
Krakowskie Przedmieście 15/17
za pośrednictwem
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Szczecinie
70-536 Szczecin
ul. Kuśnierska 14 A
Organ; Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków
w Szczecinie
Skarżący: ..........
Elżbieta Kępińska-Łużny


Odwołanie


  od decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków otoczenia willi położonej przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie, Obr. 4047 Dąbie w granicach działki nr 10 wpisanej do rejestru zabytków decyzją z dnia 20,12,2010r. znak DZ-4300/19-4/AAR/2010

  Na podstawie art. 127 § 1 kpa składamy odwołanie od powyższej decyzji wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie

  W dniu 20.12.2010r. ZWKZ w Szczecinie wydał decyzję L.dz.DZ-4200/19-4/AR/2010 w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków willi-budynku mieszkalnego po obrysie zewnętrznych ścian obwodowych położonej na nieruchomości gruntowej nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 61. W dniu 4 stycznia 2011r. współwłaściciele nieruchomości złożyli odwołanie od decyzji w części nieobjęci z urzędu ochroną konserwatorską i wpisem do rejestru zabytków pozostałej części z nieruchomości gruntowej, na którą składają się poza budynkiem mieszkalnym objętym ochroną konserwatorską - budynki gospodarcze oraz niezabudowana część nieruchomości z przeznaczeniem na sad i ogród o znaczeniu historycznym, stanowiącym otoczenie wpisanego zabytku. W uzasadnieniu odwołania skarżący powoływali się na treść protokołu z pierwszych oględzin willi z dnia 11.08.2009, który zawiera wpis protokolarny, że willa zachowana jest na terenie historycznej parceli, częściowo obsadzonej historyczną zielenią wkomponowaną z drzewami owocowymi. Ponowne oględziny dokonane w dniu 26.11.2010 potwierdziły poprzednie ustalenia przez zamieszczenie w protokole zapisu, że bezpośrednie otoczenie willi stanowi działka siedliskowa, która obejmuje historyczną parcelę złożoną z domu, ogrodu i sadu z dobrze zachowanym drzewostanem drzew owocowych i innych. Należy wskazać na motywy poza artystyczne wyrażone w uzasadnieniu decyzji z dnia 20.12.2010, które właściwie zadecydowały o kompromisowym rozstrzygnięciu wniosku, wyrażonym w uzasadnieniu zapisem, iż,,,”ZWKZ w Szczecinie podjął decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku po obrysie zewnętrznym murów obwodowych, pomimo wskazanych podczas oględzin wartości przyrodniczych otoczenia willi, ogrodu-sadu, gdyż ułatwi to podjęcie odpowiednich kroków do znalezienia kompromisowego istniejącego problemu, które docelowo pozwoli zrealizować oba cele społeczne tj. zachowanie cennego zabytku i budowę szybkiego tramwaju,,,,” Należy podnieść, że niezdecydowanie ZWKZ w Szczecinie zostało wykorzystane na niekorzyść zabytkowej willi Grunebergow, ogrodu-sadu i innych obiektów zabytkowych znajdujących się na działce poprzez wydanie decyzji nr 13/2011w dniu 29.12.2011o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z wniosku Prezydenta Miasta Szczecina, która przewiduje zajęcie pod inwestycję całej działki z wyburzeniem znajdujących się na niej obiektów i przesunięcia zabytkowego budynku.
  Do materiału dowodowego należy zaliczyć także kartę ewidencyjną zabytków architektury i budownictwa nr 1248/2009 sporządzona przez W. Witka w czerwcu 2009r. Wymienione protokoły i dokumentacja znajduje się w posiadaniu ZWKZ w Szczecinie. Materiałem dowodowym jest również opinia dr inż. arch. Tomasza Cykalewicza sporządzona na zlecenie ZWKZ, w której opiniujący odpowiadając na pytanie o celowość i zakres ochrony wyraził pogląd, że w świetle obecnej wiedzy konieczne jest wpisanie obiektu /budynku mieszkalnego/ wraz z wyposażeniem i otoczeniem w granicach ogrodu i jego pełna ochrona. Opinie rzeczoznawcy znajduje się również w posiadaniu ZWKZ.
Decyzją z dnia 17 sierpnia 2011 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w części wpisu budynku mieszkalnego, co nie było kwestionowane przez strony, natomiast wskazał, iż ZWKZ w Szczecinie pismem z dnia 15.05.2009r. wszczął również z urzędu postępowanie dotyczące wpisania do rejestru zabytków działki nr 10 obr. Dąbie 47 organ odwoławczy wskazał, że ZWKZ nie wyjaśnił, czy jego wniosek dotyczący działki nr 10 ma związek z ochroną budynku mieszkalnego, czy też objęcie ochroną działki nr 10 powinno się dokonać na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy / o ochronie zabytków/, z uwagi na samoistne wartości zabytkowe tego obszaru.
  Od powyższej decyzji współwłaściciele nieruchomości wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i do chwili obecnej sprawa nie została rozpoznana.
  W zaskarżonej decyzji materiał dowodowy właściwie został ograniczony do opinii dendrologicznej dotyczącej stanu zachowania i wartości kompozycyjno- dendrologicznej ogrodu przy willowego, sporządzonej przez Marcina Kubusia, powierzchownego protokołu oględzin całej posesji z dnia 5.12.2011oraz korespondencji prowadzonej ze stronami postępowania dotyczącej zarzutów przeprowadzenia samej czynności oględzin.
  Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie umorzył wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków otoczenia w granicach działki nr 10 na której posadowiony jest budynek mieszkalny przy ul. Batalionów Chłopskich 61 wpisany do rejestru zabytków pod nr. 732 ponieważ w ocenie ZWKZ postępowanie stało się bezprzedmiotowe, w oparciu o art. 105 § 1 kpa.
Bezprzedmiotowość postępowania zdaniem ZWKZ uzasadniona jest ustaleniem, iż nie są zagrożone wartości widokowe przedmiotowego zabytku, oraz nie jest on narażony na szkodliwe oddziaływanie czynników zewnętrznych, mogących doprowadzić do zniszczenia zabytku, czyli nie zostały spełnione przesłanki art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uzasadniające wpis do rejestru zabytków otoczenia.
 Stan faktyczny i prawny zaskarżonej decyzji nie stanowi przesłanek do zastosowania przepisu o umorzenie postępowania w trybie art. 105 § 1 kpa
Literatura przedmiotu oraz orzecznictwo w tej mierze jest jednoznaczne.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22.10.2009 I SA/Wa/832/09 w uzasadnieniu wyjaśnił, że bezwarunkowa bezprzedmiotowość, wskazana w art. 105 § 1 kpa następuje poprzez stwierdzenie braku jakiegokolwiek elementu stosunku materialnego, w związku z czym nie jest możliwe wydanie decyzji załatwiającej sprawę co do jej istoty.
 Bezprzedmiotowość może dotyczyć każdego z elementów stosunku administracyjnoprawnego , tj. podmiotu, przedmiotu postępowania, a także sytuacji, gdy stosunek, którego ustalenie jest przedmiotem wszczętej sprawy administracyjnej, nie jest stosunkiem administracyjnym.
Podobną interpretację przesłanek do umorzenia postępowania w trybie art. 105 § 1 kpa znajdujemy w uzasadnieniu wyroku NSA I OSK 283/10 z dnia 17.12.2010, która jest sformułowana stwierdzeniem, ,,,,,” Bezprzedmiotowość postępowania oznacza brak któregoś z elementów stosunku materialno prawnego skutkującego to, iż nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty,,,,,”
  Należy wskazać, iż przedmiotem w niniejszym postępowaniu było rozpoznanie materiału dowodowego w kierunku ustalenia czy zachodzą przesłanki do wpisania otoczenia na podstawie przepisów prawa art. 3 pkt 15 ustawy o ochronie zabytków oraz podjęcie merytorycznej decyzji, przed, czym organ administracyjny nie może się uchylać.
  Wyroki WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2004 IV SA 3439/02 oraz z dnia 25 maja 2011 VII SA./Wa 714/11 jednoznacznie stwierdzają, że umorzenie postępowania administracyjnego stanowi orzeczenie formalne, kończące postępowanie bez jego merytorycznego rozstrzygnięcia.

Zał: egzemplarz odwołania

Elżbieta Kępińska-Łużny
.....

 
 
Facebook
Willa Kępińskich Grüneberg

 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
ZEGAR
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
 
Willa Kępińskich....
Wspomnienia Wiesława Kępińskiego

Historia Rodziny Kępińskich

Historia organomistrza B.Grünebrega przed wojennego właściciela willi przy ul Batalionów Chłopskich 61

Album Zabytkowego Domu Grünebergów

Interaktywny katalog organów firmy Barnima Grüneberga

 
Opinie Ekspertów
Opinia dr inż. arch. Tomasza Cykalewicza

Opinia eksperta M.P. Smoktunowicza

Opinia prof. dr. hab. Jana Skuratowicza

 
Media o nas
Telewizja
Portale
Prasa
Audycje radiowe
 
Nawigacja
Strona Główna
Galeria
Artykuły
FAQ
Linki
Nowości
Kontakt
Szukaj
Dodaj zdjęcie
 
Ostatnie Artykuły
Polskie Radio Jedynk...
Plany" Szybkiego Tra...
Niepodziewana wizyta
Eksmisja 17.10.12
Z wizytą w fabryce G...
 
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie